Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

OCENA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, iż zgodnie ze sprawozdaniem z badań próbki wody Nr 1650/W/S/OL/16 z dnia 08.11.2016 r. i 1651/W/S/OL/16 z dnia 10.11.2016 r. przeprowadzonym przez laboratorium akredytowane woda jest zdatna do kąpieli.