Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

OCENA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, iż zgodnie ze sprawozdaniem z badań próbki nr 633/W/S/OL/17 z dnia 23.05.2017 r. przeprowadzonym przez laboratorium akredytowane woda jest zdatna do kąpieli.