Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

OCENA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, iż zgodnie ze sprawozdaniem z badań próbki nr 173/W/S/OL/17 z dnia 07.02.2017r. przeprowadzonym przez laboratorium akredytowane woda jest zdatna do kąpieli.